ประชุม km สนอ. 2564

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมการจัดการความรู้ เพื่อหารือประเด็น การจัดทำ km ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ  

สนอ.วางแผนงานจัดทำ Green Office

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนงานจัดทำ Green Office โดยมีนางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการให้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย การก้าวเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” โดย ดร.อาภา  สธนสาวภาคย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเป็นการแสวงหาความรู้จากภายนอก โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้...

ประชุมคณะกรรมการ KM 63

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคระกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2-2563 เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2563 และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ พิจารณาหารือแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1.Cop Green Office...

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สนอ.

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563 และ กำหนด (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ณ ฉัตรทิพย์ รีสอร์ท อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานสู่ความสำเร็จ พร้อมด้วย นางสาวผ่องพรรณ...

ประชุมคณะกรรมการ KM

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 และมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 และแนวทางการจัดทำรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ติดตามการดำเนินงานของแต่ละ CoP เพื่อรายงานต่อกรรมการบริหารหน่วยงาน และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561

โครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ NRRU Show & Share 2017

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับคณะ/สำนัก/สถาบัน จัดโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ NRRU Show & Share 2017ณ เรือนโคราช โดย ท่านอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ : NRRU Show & Share 2017”...

ประชุมคณะกรรมการ KM มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.ไสว กันนุลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อหารือ การจัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 :NRRU Show & Share 2017 "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น" เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำคำกล่าวรายงาน กำกับให้เป็นไปตามลำดับพิธีการ พิธีกร จัดทำหนังสือและเชิญหน่วยงานภานใน/นอก...