ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์เอกชัย แซ่จึง...

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน...

กองประกันฯ บุก 6 คณะ สัญจรวิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประกันสัญจร วิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2562 ณ หน่วยงานระดับคณะทั้ง 6 คณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นำบุคลากรสัญจรไปยัง 6 คณะ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริหารคณะและบุคลากรที่มีต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหารือ และเขียน ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดีประจำปีการศึกษา 2561 (จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2560)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน และนำข้อเสนอะแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มาใช้ในการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี

สนอ.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สนอ.ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลคะแนน 4.87    

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 09.00 น. กองกลางได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง     

สำนักงานสภาฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง สำนักงานสภา ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559  นำโดย ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์ ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9. ชั้น 2

กองวิเทศสัมพันธ์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2560 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559  นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ประธานกรรมการ ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ กรรมการ ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี กรรมการและเลขานุการ นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม ผู้ช่วยเลขานุการ...