กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4-5 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และห้องบรรยาย 2 อาคาร 9 ชั้น 3 และผ่านระบบ Zoom...