กองนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณเป็นประธาน และผู้บริหารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย งานพัสดุ และงานโยธาฯ...

กองนโยบายและแผนประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน

วันที่ 20 เมษายน 2565 ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ พร้อมด้วยบุคลากรกรกองนโยบายและแผน ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน โดยพิจารณาแบบฟอร์มการรายงานผลและแบบฟอร์มประเมินสำหรับคณะกรรมการ รวมถึงการพัฒนาระบบรายงานผลแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค New Normal รวมทั้งได้หารือแนวทางการยกร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2566 – พ.ศ....