ขอแสดงความยินดี บุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ธนา รัตนศิริกรณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบาบและแผน สำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565...