ประชุมคณะกรรมการ KM มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.ไสว กันนุลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อหารือ การจัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 :NRRU Show & Share 2017 “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น” เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำคำกล่าวรายงาน กำกับให้เป็นไปตามลำดับพิธีการ พิธีกร จัดทำหนังสือและเชิญหน่วยงานภานใน/นอก การจัดทำโบชัวร์ การจัดทำเล่มรายงาน KM การออกแบบซุ้ม KM สนอ. การตกแต่งสถานที่ การแต่งกาย งบประมาณในการจัดงาน งบประมาณ KM ปี 60 และการประมาณการรายจ่าย

file1-4 file2-4 file3-4 file4-3 file-5 file5-2 file6-2 file7-2 file8-3 file9-2 file10-2 file11-2 file13-2 file14-2 file15-2 file16-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *