สำนักงบประมาณ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 3 – 4 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรกองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก สำนักงบประมาณ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้นำคณะผู้บริหาร จากสำนักงบประมาณ เยี่ยมชมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ และ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ