ประชุมคณะกรรมการ KM 63

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคระกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2-2563 เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2563 และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ พิจารณาหารือแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1.Cop Green Office 2.Cop :การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรณ์ 3.Cop : การบำรุงรักษาเครื่องปรับอาการเบื้องต้น และ 4.Cop : ระบบการจัดเก็บเอกสาร