สนอ.วางแผนงานจัดทำ Green Office

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนงานจัดทำ Green Office โดยมีนางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการให้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย การก้าวเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” โดย ดร.อาภา  สธนสาวภาคย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเป็นการแสวงหาความรู้จากภายนอก โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการและการวางแผนงานจัดทำ Green Office โดย นายณัฐพล  เขตกระโทก สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วม

            การจัดการความรู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เกิดการแลกเปลี่ยนและนำไปใช้ประโยชน์ สะท้อนผลลัพธ์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในหน่วยงาน ตลอดจนมีการกลั่นกรองกระบวนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและได้แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้สำนักงานอธิการบดีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เป็น Green University ต่อไป