กองนโยบายและแผน ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณจากนั้นเป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายโครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน รวมถึงแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย โดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 นอกจากนี้กองนโยบายและแผนได้เชิญวิทยากรจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปัญหาการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ งบบูรณาการตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายและสอบถามกับวิทยากรโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการบูรณาการ เป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปีงบประมาณต่อไป

 

นการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการบูรณาการ เป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปีงบประมาณต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.