กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเสริมประสิทธิภาพการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการเสริมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less paper) ณ ห้องประชุม 09.05.11 โดยมี นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ดร.ไสว กันนุลา ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกลาง และเสริมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less paper) ปิดท้ายด้วยการสรุปภาพรวมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากร กองกลาง ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีบุคลากรกองกลาง จำนวน 26 คน เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อันเป็นการเสริมศักยภาพบุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์ (Less paper) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีความจงรักภักดีต่อองค์กรสืบไป

   

Leave a Reply

Your email address will not be published.