ราชภัฏโคราช พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน อบรมการเขียนแบบประเมินค่างานฯ

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ทักษะการเขียนภาระงานเพื่อประเมินค่างาน วิทยากรโดย นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย บุคลากรเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนประเมินค่างาน วิทยากรโดย นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย บุคลากรเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการกองคลัง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2563 และกลุ่มที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงาน เพื่อใช้กำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล และประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีที่ 2 ยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *