ประชุม km สนอ. 2564

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมการจัดการความรู้ เพื่อหารือประเด็น การจัดทำ km ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ