คัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   มีการจัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 หน่วยงาน

ภาพการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/12XTu7ThvKBWe93F76EKrkwCOXVG27jRI

Leave a Reply

Your email address will not be published.