มร.นม. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัด  กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดี ทำหน้าที่รองประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการ และกองนโยบายและแผนทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเล่มรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.    2566-2570) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และขอรับการจัดสรรงบประมาณในลำดับถัดไปทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

 

   
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.