พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564  กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากผลการวิเคราะห์และประเมินตนเองเพื่อเลือกกลุ่มสถาบัน ตามกฎกระทรวง ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ((Reinventing University) และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัด กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายเชิงวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เรื่อง “แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”  และการมอบนโยบายการจัดทำแผนพลิกโฉมหรือแผนพัฒนาความเป็นเลิศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์  อธิการบดี ตามลำดับ และการรายงานผลการวิเคราะห์การเลือกสังกัดกลุ่มสถาบัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ   จากนั้น ได้จัดกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ ระดมสมองเสนอแนะเพื่อ จัดทำแผนผลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านแผนงาน งบประมาณ การเงิน ด้านบริหารบุคคล ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งกลุ่มการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับการเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยได้เลือกสังกัดกลุ่มที่ 3  การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

จากนี้ กองนโยบายและแผน ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการ จะได้นำข้อมูลข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการ workshop ไป วิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ((Reinventing University) และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ  และเสนอ (ร่าง)แผนฯ ดังกล่าว เพื่อวิพากษ์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับมหาวิทยาลัยฯ และ เสนอต่อคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและใช้แผนขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามลำดับต่อ ไป ซึ่งการดำเนินการโครงการทั้ง 2 วัน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความร่วมมือ จาก บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุก ๆ ฝ่าย จึงขอขอบพระคุณ ในความร่วมมือจากบุคคลากรทุกท่านอีกครั้ง

       

Leave a Reply

Your email address will not be published.