ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน และคณะกรรมการร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงพิจารณา (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข โดยสำนักงานอธิการบดีจะนำไปปรับปรุง และดำเนินการในลำดับต่อไป

      

Leave a Reply

Your email address will not be published.