กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4-5 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และห้องบรรยาย 2 อาคาร 9 ชั้น 3 และผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ต่อด้วยการนำเสนอผลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม โดย ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ จากนั้นเป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ/กลุ่มโครงการรอบ 6 เดือน โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ในการนี้กองนโยบายและแผนขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.