กองนโยบายและแผนประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน

วันที่ 20 เมษายน 2565 ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ พร้อมด้วยบุคลากรกรกองนโยบายและแผน ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน โดยพิจารณาแบบฟอร์มการรายงานผลและแบบฟอร์มประเมินสำหรับคณะกรรมการ รวมถึงการพัฒนาระบบรายงานผลแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค New Normal รวมทั้งได้หารือแนวทางการยกร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.