กองนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณเป็นประธาน และผู้บริหารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย งานพัสดุ และงานโยธาฯ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รับทราบแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณ ในวาระที่ 2 ขั้นกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ ต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.