ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ สนอ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานอธิการบดี โดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ร่วมพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี รวมถึงทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี(พ.ศ.2562-2565) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และนำเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีในลำดับต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.