ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ถูกต้อง โปร่งใส ฉับไว เต็มใจให้บริการ พัฒนางานอย่างมีระบบ
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่บริหารงานอย่างมืออาชีพ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพ
2. รักษาสิทธิประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. สร้าง ส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อบุคลากรในการทางานอย่างมีความสุข

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน “ ขั้นตอนเด่นชัด ประหยัดเวลา”