ติดต่อเรา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 1501

โทรสาร. 044 – 244739

E-mail : nrrupo@hotmail.com

ที่ตั้ง