โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปาเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม2สำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และวิทยากร ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายหัวข้อแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการรถปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2560 (กองนโยบายและแผน ) ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดประชุมใหญ่สามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช...

ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤเบศ ลาภยิ่งยง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ...

สนอ.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สนอ.ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลคะแนน 4.87    

ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ...

สำนักงานอธิการบดี คว้า 2 รางวัล ในงาน NRRU Show & Share 2016

สุดยอด Personality สำนักงานอธิการบดี คว้า 2 รางวัล ในงาน NRRU Show & Share 2016 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม "ชนะใจกรรมการ" และ รางวัล Popular vote ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...