Live

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 โดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผังบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ วางมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และบูรณาการให้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ขอแสดงความยินดี บุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ธนา รัตนศิริกรณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบาบและแผน สำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565...

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565) สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้อำนวยการกองภายใต้สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเฟ้นหาบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร...

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ สนอ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานอธิการบดี โดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ร่วมพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี รวมถึงทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี(พ.ศ.2562-2565) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)...

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565) สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้อำนวยการกองภายใต้สำนักงานอธิการบดี และผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทาง เกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาเฟ้นหาบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร...

กองนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณเป็นประธาน และผู้บริหารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย งานพัสดุ และงานโยธาฯ...

กองนโยบายและแผนประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน

วันที่ 20 เมษายน 2565 ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ พร้อมด้วยบุคลากรกรกองนโยบายและแผน ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน โดยพิจารณาแบบฟอร์มการรายงานผลและแบบฟอร์มประเมินสำหรับคณะกรรมการ รวมถึงการพัฒนาระบบรายงานผลแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค New Normal รวมทั้งได้หารือแนวทางการยกร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2566 – พ.ศ....

กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4-5 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และห้องบรรยาย 2 อาคาร 9 ชั้น 3 และผ่านระบบ Zoom...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน และคณะกรรมการร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564  กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากผลการวิเคราะห์และประเมินตนเองเพื่อเลือกกลุ่มสถาบัน ตามกฎกระทรวง ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ((Reinventing University) และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัด...