Live

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565) สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้อำนวยการกองภายใต้สำนักงานอธิการบดี และผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทาง เกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาเฟ้นหาบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร...

กองนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณเป็นประธาน และผู้บริหารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย งานพัสดุ และงานโยธาฯ...

กองนโยบายและแผนประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน

วันที่ 20 เมษายน 2565 ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ พร้อมด้วยบุคลากรกรกองนโยบายและแผน ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 9 เดือน โดยพิจารณาแบบฟอร์มการรายงานผลและแบบฟอร์มประเมินสำหรับคณะกรรมการ รวมถึงการพัฒนาระบบรายงานผลแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุค New Normal รวมทั้งได้หารือแนวทางการยกร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2566 – พ.ศ....

กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4-5 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และห้องบรรยาย 2 อาคาร 9 ชั้น 3 และผ่านระบบ Zoom...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน และคณะกรรมการร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564  กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากผลการวิเคราะห์และประเมินตนเองเพื่อเลือกกลุ่มสถาบัน ตามกฎกระทรวง ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ((Reinventing University) และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัด...

มร.นม. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัด  กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานกรรมการ...

คัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   มีการจัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลแห่งปี สนอ. ประจำปี พ.ศ. 2564...

ประชุม km สนอ. 2564

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมการจัดการความรู้ เพื่อหารือประเด็น การจัดทำ km ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ  

ราชภัฏโคราช พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน อบรมการเขียนแบบประเมินค่างานฯ

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน...